Rubriky
Magazín

Velká fotografická soutěž 2012 s www.jedtesdetmi.cz

Soutěžte s webovým portálem www.jedtesdetmi.cz a vyhrajte skvělé hlavní ceny a mnoho dalších cen a odměn. Hlavní cenou je pobyt na Šumavě pro rodinu s dětmi v hodnotě 10.000 Kč! Soutěž bude probíhat od 15. května 2012 do 30. listopadu 2012. Soutěžící mohou fotografie zasílat od 15. května 2012 do 31. října 2012.

Kategorie soutěže:

1. Fotoreportáž z cyklovýletu, výletu s kočárkem, pěší rodinné tůry či oblíbené rodinné procházky – dále jen „Fotoreportáž z výletu“.

2. Fotografie zajímavého místa pro rodiny s dětmi (hrad, rozhledna, turistická zajímavost, krajina, sportoviště, atd.) – dále jen „Fotografie místa“.

Hlavní ceny:

Kategorie „Fotoreportáž z výletu“jarní (podzimní) pobyt na Šumavě pro dvě rodiny s dětmi na pět dní na Chalupě Pazderna v roce 2013 v hodnotě 10.000 Kč!!!

Kategorie „Fotografie místa“ jarní (podzimní) pobyt na Šumavě pro jednu rodinu s dětmi na tři dny na Chalupě Pazderna v roce 2013 v hodnotě 5.000 Kč!!!

 

Pravidla kategorie „Fotoreportáž z výletu“

 • Soutěžícím se stává každý, kdo zašle minimálně 3 a maximálně 6  reportážních fotografií z výletu vhodného pro rodiny s dětmi (cyklotrasy, naučné stezky, pěší výlety, výlety s kočárkem, atd.) na e-mail info@jedtesdetmi.cz.
 • Soutěžící uvede v textu informace o své osobě (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon a e-mail) a informace o výletu (nejbližší obec, kraj, stručný popis místa, kde byly fotografie pořízeny, přibližná délka trasy, vhodnost trasy pro pěší, cyklo, kočárek, atd., eventuelně další zajímavé informace pro rodiny s dětmi).
 • Soutěžící mohou zaslat fotografie z více výletů a zvýšit tak svoji šanci na hlavní výhru kategorie i na další výhry kategorie.
 • Zasláním fotografií do soutěže soutěžící potvrzuje, že je autorem dodaných fotografií a že tyto fotografie jsou původní.
 • Odbornou komisí bude bodově ohodnocena každá fotografie ze zaslaného setu fotografií (min. 3, max. 6 fotografií). Hodnocena bude jak umělecká kvalita fotografie, zpracování, tak také vypovídací schopnost o trase daného výletu. O výsledném umístění rozhodne součet bodů tří nejlepších fotografií z daného setu!

Pravidla kategorie „Fotografie místa“

 • Soutěžícímm se stává každý, kdo zašle minimálně 1 a maximálně 3  fotografie zajímavého místa pro rodiny s dětmi (hrad, rozhledna, turistická zajímavost, krajina, sportoviště, atd na e-mail info@jedtesdetmi.cz.
 • Soutěžící uvede v textu informace o své osobě (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon a e-mail) a informace o místu na fotografii (místo na fotografii, nejbližší obec, kraj, eventuelně další zajímavé informace o daném místu pro rodiny s dětmi).
 • Soutěžící mohou zaslat fotografie z více míst a zvýšit tak svoji šanci na hlavní výhru kategorie i na další výhry kategorie.
 • Zasláním fotografií do soutěže soutěžící potvrzuje, že je autorem dodaných fotografií a že tyto fotografie jsou původní.
 • Odbornou komisí bude bodově ohodnocena každá fotografie ze zaslaného setu fotografií (min. 1, max. 3 fotografie). Hodnocena bude jak umělecká kvalita fotografie, zpracování, tak také vypovídací schopnost o daném místě. Hlavní cenu kategorie získá soutěžící, který zašle fotografii, který získá nejvyšší bodové ohodnocení.

Všechny zaslané fotografie budou dále umísťovány na www.facebook.com/jedtesdetmi, kde budete každý měsíc soutěžit o další zajímavé ceny.

Počátkem prosince budou vyhlášeni vítězové obou kategorií vybraní odbornou komisí a také bude vyhlášen a odměněn fotograf, jehož fotografie dostane nejvíce hlasů na facebooku za celou dobu trvání soutěže..

 

Partnery Velké fotografické soutěže jsou:

 

 

 

 

 

 

 

 

Další ustanovení:

 • Soutěž Velká fotografická soutěž s Jedtesdetmi.cz (dále také jen „soutěž“) je určena amatérským i profesionálním fotografům.
 • Organizátorem soutěže je AT KERRIA s.r.o. se sídlem Plzeň, K Lutové 841/4b, 326 00 Plzeň, IČ: 28036891 (dále jen „AT KERRIA“).
 • Zasláním fotografie do soutěže se její autor zaručuje, že jejím zpřístupněním na stránkách www.jedtesdetmi.cz nebudou porušena práva na ochranu osobnosti osob uvedených na fotografii.
  Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže. AT KERRIA je však oprávněna vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:

  • a) budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
  • b) které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.
 • Fotografie v jakékoliv podobě nevracíme.
 • Vítěze bude kontaktován prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem a ceny budou předány po předchozí dohodě.
 • Vítězi mladšímu 18 let bude výhra předána pouze po písemném souhlasu jeho zákonného zástupce, který musí obsahovat souhlas zákonného zástupce s udělením licence podle těchto podmínek.

Zasláním fotografie do soutěže soutěžící potvrzuje, že:

 • a) je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní,
 • b) zveřejněním fotografie na serveru www.jedtesdetmi.cz,  www.facebook.com/jedtesdetmi a dalších webech v rámci prezentace soutěže nevznikne AT KERRIA žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
 • c) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.

Zasláním fotografie do soutěže soutěžící uděluje AT KERRIA bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografie je AT KERRIA oprávněna užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je AT KERRIA oprávněna dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.

Okamžikem přihlášení do soutěže soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v případě, že se stane vítězem některé části soutěže či celé soutěže byly jeho jméno, příjmení a částečná adresa (v rozsahu uvedení obce či části obce) použity v přiměřeném rozsahu pro účely propagace společnosti AT KERRIA, serveru www.jedtesdetmi.cz nebo propagace či sdělování výsledků soutěže (vždy však pouze pokud bude zároveň zmíněna samotná soutěž). Zároveň účastník soutěže souhlasí s tím, že v souvislosti se soutěží mohou být pořízeny a ve výše uvedeném rozsahu zveřejněny také jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy.

Okamžikem přihlášení do soutěže soutěžící uděluje AT KERRIA svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa, telefon, e-mail ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů společností AT KERRIA, pro účely této soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely společnosti AT KERRIA. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže na dobu neurčitou. Účastník má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.

Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje shora uvedené společnosti souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.