Všeobecné podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 

Internetové stránky www.jedtesdetmi.cz (dále Jedtesdetmi.cz) provozuje společnost REPUTE s.r.o. (dále jen „provozovatel“).

Jedtesdetmi.cz jsou bezplatným cestovatelským a volnočasovým portálem zaměřeným na rodiny s dětmi.

Jsou zde  shromážděny tipy na výlety pro rodiny s dětmi, tipy na atraktivní místa z pohledu rodiny s dětmi a také zkušenosti rodin se zpracovanými výlety a místy.

Zpracovaná místa jsou doplňována o kurzy, kroužky a další aktivity nabízené pro děti v těchto místech, o nabídku pobytů, táborů, školních exkurzí v těchto místech a také o nabídku jednorázových akcí vhodných pro rodiny s dětmi.

Nahráváním gps souborů, fotografií, popisů a komentářů tvoří uživatelé stránek Jedtesdetmi.cz interaktivní obsah těchto stránek pro své vlastní využití, pro svou rodinu a přátelé nebo pro širokou komunitu uživatelů stránek Jedtesdetmi.cz .

Služby na těchto stránkách mohou obsahovat e-mailové služby, služby BBS, chatové oblasti, komunity, osobní webové stránky a další informační nebo komunikační zařízení určené k tomu, aby uživatelé mohli komunikovat s provozovatelem (např. při poskytování zpětné vazby a návrhů) a s ostatními uživateli, psát, nahrávat, sdílet a předložit materiály (např. text, obrázky, data, atd.) k posouzení provozovateli, široké veřejnosti, nebo členům veřejné nebo soukromé komunity.

2. Autorská práva

Obsah www stránek Jedtesdetmi.cz (popisy, návody, FAQ, atd.), obrázky a použitá loga podléhají autorskému právu.

Autorská práva na jednotlivé trasy, popisy, obrázky a GPS informace náleží příslušným autorům, kteří je svým souhlasem s těmito podmínkami poskytují též provozovateli.

V případě, že uživatel vložil jakákoli data (textová či obrazová) prostřednictvím komentářů, diskusí, soutěží, anket či jiných nástrojů umožňujících uložení dat na www stránky Jedtesdetmi.cz, bere na vědomí, že tato data budou zveřejněna.

V případě, že uživatel vloží prostřednictvím výše zmíněných nástrojů na www stránky data, která mohou být považována za autorské dílo, poskytuje tím provozovateli automaticky neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla, bez nároku na autorskou odměnu. Uživatel se tímto zavazuje, že nebude vkládat prostřednictvím výše uvedených nástrojů na www stránky díla, ke kterým nevlastní autorská práva a potvrzuje, že si je vědom vlastní odpovědnosti za případné porušení autorských práv třetích osob.

3. Zdroje informací a dat

Skutečnosti, data a informace zveřejňované na stránkách Jedtesdetmi.cz pocházejí z dat, která poskytuje provozovatel, jeho řádní dodavatelé jakož i samotní uživatelé stránek Jedtesdetmi.cz .

Při publikování GPS tras na stránkách Jedtesdetmi.cz se autor zaručuje, že všechny informace jím poskytnuté, byly zveřejněny dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí, a že použité materiály jsou prosté jakýchkoliv práv třetích osob.

4. Odpovědnost provozovatele

Použití  GPS tras a dalších informací zveřejněných na stránkách Jedtesdetmi.cz  je na vlastní riziko, neboť

 • data na těchto www stránkách zveřejněná mohou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje vzhledem k plynutí času, měnícím se podmínkám, zdrojům a charakteru získávání komplexních geografických dat a mohou tak vést k nesprávným výsledkům
 • přestože provozovatel při tvorbě www stránek postupoval s největší péčí, nelze vyloučit případné nevědomé omyly či chyby
 • hodnocení tras (náročnosti, vyžití, krajiny, stavu a technické povahy), je založena na subjektivním odhadu autora a není možné ověřit provozovatelem

Provozovatel a stejně tak autoři jednotlivých tras nenesou jakoukoli odpovědnosti za škody ani za případné přímé, nepřímé zvláštní, následné nebo náhodné škody vzniklé při používání jimi popsaných GPS tras, neboť vzhledem k charakteru www stránek, není možné sledovat a opakovaně kontrolovat  každou jednotlivou GPS trasu.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah sdělení, která vkládají uživatelé nebo která si mezi sebou vyměňují v některých částech www stránek Jedtesdetmi.cz.

Stránky Jedtesdetmi.cz  mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Přístup na jiné internetové stránky propojené odkazy na tyto stránky je na vlastní riziko. Provozovatel nekontroluje a není odpovědný za přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli informací, materiálů, dat, názorů, rad nebo prohlášení na těchto stránkách uvedených

Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek jiných subjektů, jež je možno navštívit prostřednictvím www stránek, které provozuje. Provozovatel dále neodpovídá za obsah reklamy či propagace prováděnou dalšími subjekty na www stránkách.

Provozovatel dále neodpovídá, ve vztahu k jakémukoli nároku nebo požadavku, bez ohledu na charakter příčiny nároku nebo požadavku vycházející z jakékoli ztráty, zranění nebo škody, přímé nebo nepřímé, která mohla být důsledkem používání informací získaných na www Jedtesdetmi.cz, ani za jakoukoli ztrátu zisku, příjmu a další přímé, nepřímé či náhodné škody.

5. Práva provozovatele

Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva související s internetovými stránkami Jedtesdetmi.cz.

Provozovatel má právo upravit jakýkoli obsah vložený na jeho www stránky uživatelem. A to zejména v případě gramatických chyb, nesprávné struktury textů, formátování, rozsahu, zařazení do kategorií apod.

Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo doplnit či odstranit informace o místech a trasách, pokud jejich popis neodpovídá záměrům provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit bez upozornění jakékoli příspěvky nebo komentáře obsahující komerční sdělení, prolinky na www stránky nebo kontaktní údaje na komerční subjekty ze všech míst, která pro to nejsou výslovně určena. (zejména komentáře, diskuse, fóra atd.).

Provozovatel si vyhrazuje právo odstraňovat sdělení obsahující jakákoliv data, jejichž obsah či formu lze důvodně považovat za protiprávní, rasistická, znevažující, urážlivá nebo jinak nepřijatelná.
Provozovatel může kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění provádět změny dat na www stránkách.
Provozovatel si vyhrazuje právo schvalovat trasy, zájmové body, akce, kurzy, pobyty a další informace zadané jednotlivými uživateli před jejich zveřejněním a také stanovovat pravidla a kritéria pro zveřejňování tras.

6. Registrace, osobní údaje uživatelů a jejich ochrana

V případě, že přístup na stránky Jedtesdetmi.cz nebo jejich část bude ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, je provozovatel povinen s takovými údaji nakládat v souladu s výše zmíněnou právní úpravou.

Uživatel je okamžikem registrace plně odpovědný za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu, kromě toho má plnou odpovědnost za veškeré aktivity, které v rámci tohoto účtu provede. Souhlasí s tím, že bude provozovatele neprodleně informovat o jakémkoliv neoprávněném použití svého účtu nebo o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která by mohla vzniknout v důsledku neoprávněného užití uživatelova účtu bez jeho vědomí.

Uživatelé www stránek, kteří poskytli provozovateli dobrovolně své osobní, kontaktní nebo jiné údaje, mu tímto dávají souhlas s nakládáním s těmito údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tak, aby bylo možné řádně provozovat www stránky, a to včetně zveřejňování těchto údajů v souvislosti s obsahem stránek, osobního kontaktu provozovatele s uživateli, archivace obsahu, zasílání komerčních sdělení, atd.

7. Komerční záznamy a inzerce

Inzerent je fyzická nebo právnická osoba, zveřejňující své služby nebo zboží prostřednictvím komerčních záznamů, grafické nebo textové inzerce na www stránkách.

 • Inzerent odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh, které vloží prostřednictvím inzerce nebo komerčního záznamu na www stránky.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zařadit inzerát nebo komerční záznam do jím vymezené turistické oblasti, trasy nebo kategorie služeb.
 • Provozovatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu nebo komerčního záznamu v případě, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám nebo zájmům provozovatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy, nebo svou technickou nebo estetickou kvalitou narušuje výslednou podobu příslušných www stránek. Provozovatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerci (nebo ji pozastavit) inzerentovi, který je v prodlení s úhradou jakýchkoli závazků vůči provozovateli až do zaplacení celkové dlužné částky.
 • Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
 • Potvrzením objednávky (nebo odesláním elektronického formuláře) inzerent uzavírá s provozovatelem smlouvu na zveřejnění komerčního záznamu. Platnost komerčního záznamu je stanovena dohodou a začíná běžet dnem uveřejnění komerčního záznamu na www stránkách, nejdéle však po uplynutí 30 dnů od data potvrzení objednávky. Provozovatel je povinen vytvořit komerční profil inzerenta do pěti pracovních dní od obdržení kompletních podkladů od inzerenta. V případě, že provozovatel neobdrží od inzerenta data ke zveřejnění do 30 dní po zaslání objednávky, je oprávněn vytvořit komerční záznam ve vlastní režii a účtovat si za něj poplatek dle platného ceníku. Ceny se řídí aktuálním ceníkem provozovatele, který je ke stažení na stránkách Jedtesdetmi.cz.
 • Inzerent může písemně vypovědět smlouvu při dodržení storno podmínek uvedených v platném ceníku. Platný ceník je zveřejněn na stránkách Jedtesdetmi.cz .
 • U grafické inzerce, komerčních linků a textové inzerce se ceny, splatnost a další řídí aktuálním ceníkem provozovatele. Inzerce se sjednává samostatnou objednávkou za podmínek uvedených v ceníku nebo individuální dohodou s provozovatelem www stránek.
 • Inzerent bere na vědomí, že v případě prodlení platby je provozovatel oprávněn předat vzniklou pohledávku třetí společnosti k vymáhání. Další náklady s tím spojené je povinen uhradit inzerent.
  Provozovatel se zavazuje používat osobní data inzerentů pouze pro účely osobního kontaktu s nimi a tam, kde jsou tato data ze zákona vyžadována.

8. Zneužívání, podvodné a zakázané použití obsahu

Jako podmínku svého užívání služeb souhlasíte s tím, že nebudete využívat služby pro jakýkoli účel, který je možné považovat za nezákonný nebo zakázaný.

Zneužívání nebo podvodné a zakázané použití zahrnuje zejména:

 • Nahrávání, nebo jakékoli jiné zpřístupnění souborů, které obsahují text, obrázky, fotografie, software nebo jiné materiály, jiné společnosti, které jsou chráněny zákony o duševním vlastnictví (např. autorská práva, právo na soukromí a veřejnosti).
 • Použití služby k hanobení, obtěžování, vyhrožování nebo jiného porušování práv ostatních.
 • Pomocí služby rozšiřovat nebo sdělovat nevhodné, urážlivé, obscénní nebo nezákonné informace, fotografie nebo materiály.
 • Použití jakýchkoli informací, fotografií nebo jiných materiálů, kterými by docházelo k porušení autorských práv, ochranné známky, patentů, obchodního tajemství nebo jiných vlastnických práv jakékoli strany.
 • Odstraňovat a měnit ochranné známky, loga a jiné autorské ochranné prvky umístěné na jednotlivých fotografiích, reklamních sděleních a dalších materiálech umístěných na www stránkách provozovatele. 
 • Jakékoli modifikování, kopírování, distribuování, přenášení, zobrazování, reprodukování, publikování informací zveřejněných na stránkách Jedtesdetmi.cz, dále licencování, vytváření odvozené práce, pronajímání nebo prodávání informací zveřejněných na stránkách Jedtesdetmi.cz, pokud není uvedeno jinak nebo výslovně dohodnuto.
 • Měnit jakýkoli obsah zveřejněných informací.
 • Reklamovat, nabízet k nákupu nebo prodeji zboží, nebo použít stránky provozovatele pro obchodní propagační účely.
 • Nahrávání souborů, které obsahují viry, trojské koně, červy, nebo jiný podobný software či programy, které způsobují poškození počítače nebo majetku jiných osob.
 • Měnit, upravovat či jinak jakkoli zasahovat bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty www stránek.

Obsah www stránek je poskytován uživatelům zdarma. Užívat www stránky lze pouze pro vlastní potřebu (a to jak celek, tak její části), a to pouze pro informativní a nekomerční charakter užití.

10. Ukončení registrace uživatele

Pokud uživatel poruší tyto všeobecné podmínky použití stránek Jedtesdetmi.cz, končí jeho oprávnění používat tuto stránku a bude mu automaticky zrušena registrace.
Zároveň je možné ukončit a stáhnou zveřejněné příspěvky na stránkách provozovatele za žádost uživatele.
 

11. Souhlas s podmínkami užívání webové stránky Jedtesdetmi.cz

Upozorňujeme, že přístupem na stránky Jedtesdetmi.cz, souhlasíte a jste vázáni veškerými podmínkami a informacemi obsaženými.

Registrací uživatele na stránkách a následným stažením každé GPS trasy, souhlasí uživatel s těmito podmínkami užívání v jejich aktuálním znění, které je vždy dostupné na stránkách Jedtesdetmi.cz .

12. Společná a závěrečná ustanovení

Údaje, data či informace, které budou uveřejněny na www stránkách Jedtesdetmi.cz, nemají povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, a to s výjimkou těchto všeobecných podmínek, přičemž by muselo být výslovně uvedeno jinak v konkrétních jednotlivých případech.

Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na stránkách Jedtesdetmi.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo aktualizovat tyto podmínky použití kdykoli bez předchozího upozornění. Aktuální verzi lze prohlížet kliknutím na "všeobecné podmínky“.

Výše uvedená ustanovení je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel.

Tyto podmínky použití se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky.Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

TJ Sokol Praha Vršovice

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

  Školní exkurze a výlety

  Rozhledna Poledník u Prášil - autor Pavel Zima, licence CC 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs

  Výběr školních exkurzí a výletů

  Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

  Poslední komentáře ...

  Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

  Byli jsme již po druhé protože se nám moc líbilo,před dvěma lety Brouček Kakadík...

  Hmatová stezka bez bot v Brně

  ta už dávno není,je zarostlá,kdo neví kde byla,tak ji už nenajde...

  Horská chata Třeštík

  Dobrý den ctěl bych se zeptat na možnost ubytování z 28.7 na 29.7 popřípadě do 30.7...

  Táborová osada Miličín

  Super tabor

  Zobrazit další příspěvky »