Školní výlet, exkurze 

SVČ Brno - Legato - Školní výlet s tématy: Dějepis, Cirkus

Termín akce:01.01.2010 - 01.01.2110
Místo konání:SVČ LUŽÁNKY Brno - Legato
Adresa:Brno

Programy: Božena Němcová, Egypt, Pravěk - život sběračů a lovců, Řecko - mýty a bohové, Řím, Setkání s E.A.Poem, Václav a Boleslav, Velká francouzská revoluce, Cirkusová škola, Cirkus ve škole, Život v manéži.

 Výukové programy pro školy v SVČ Legato

 

Výukový program

 

 

Božena Němcová

1,5 - 2 hod.

2. stupeň ZŠ

Egypt

1,5 - 2 hod.

2. stupeň ZŠ

Pravěk - život sběračů a lovců

1,5 - 2 hod.

2. stupeň ZŠ

Řím

1,5 - 2 hod.

2. stupeň ZŠ

Setkání s E.A.Poem

1,5 - 2 hod.

2. stupeň ZŠ

Václav a Boleslav

1,5 - 2 hod.

2. stupeň ZŠ

Velká francouzská revoluce - čas nadšení, čas vraždění

1,5 - 2 hod.

2. stupeň ZŠ

Cirkusová škola

3 hod.

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Cirkus ve škole

5 x 2 hod.

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Život v manéži

6 hod 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
Božena Němcová
 
 • Program představuje velkou českou spisovatelku jako ženu, která žila těžký a strastiplný život a musela se často potýkat s existenční nejistotou na pozadí utváření novodobého českého národa.
 • Žáci budou zkoumat klíčové momenty, které utvářely její osud - tajemství jejího zrození, rodinné poměry u Panklů, sňatek a život s Josefem Němcem, děti B.N., okolnosti její smrti.
 • Vybrané životní situace žákům přiblíží úryvky z dopisů a dalších literárních pramenů, ty budou dále dotvářet a rozehrávat akčními dramatickými technikami.
 • Žáci se naučí třídit informace, propojovat je a používat v tvůrčí činnosti, uvádět věci do souvislostí a širších celků, vytvoří si komplexnější pohled na společenské a sociokulturní jevy, porozumí specifickému typu textu - hmotný a písemný historický pramen.
 • Termín: Po celý školní rok dopoledne.
 • Cena: 40 Kč
 • Využití pro učivo, téma: dějepis, literatura

Egypt

 • Program upevňuje znalosti o způsobu výtvarného projevu Egypťanů a umožňuje si je vyzkoušet prakticky. Rozvíjí tvůrčí schopnosti žáků a jejich fantazii, fixuje vědomosti nabyté ve vyučování.
 • Žáci se pokusí interpretovat informace zachycené na paletě krále Narmera, zkonstruují vybrané egyptské vynálezy a navrhnou reliéf, oslavující skutky vybraného faraóna z 18. dynastie.
 • Seznámí se s okolnostmi sjednocení Egypta na přelomu 4. a 3. tisíciletí př.n.l., připomenou si významné panovnické osobnosti egyptských dějin a ocení význam kulturního odkazu starých Egypťanů.
 • Termín: Po celý školní rok dopoledne.
 • Cena: 40 Kč
 • Využití pro učivo, téma: dějepis - nejstarší starověké civilizace

 

Pravěk - život sběračů a lovců

 • Lekce zpracovává nejstarší a nejdelší úsek lidských dějin a vychází z námětů knih R.Leakyho a R. Lewina, Lidé od jezera a M. Shostakové, Nisa, dcera Kungů.
 • Žáci nahlédnou do způsobu života paleolitických sběračů - lovců, pokusí se řešit obdobné životní situace a budou se snažit porozumět jejich rozhodnutím. Byli naši předkové stejní jako my? V dnešním komplikovaném světě v hlavě stále nosíme mozek sběračů - lovců.
 • Termín: Po celý školní rok dopoledne.
 • Cena: 40 Kč
 • Využití pro učivo, téma: dějepis - člověk a lidská společnost v pravěku

 

Řecko - mýty a bohové

 • Žáci se podrobně seznámí s pantheonem řeckých bohů a jeho propojením s řeckou mytologií. Skrze příběh ithackého krále Odyssea nahlédnou do světa řeckých mýtů, budou sledovat jeho desetileté putování při návratu domů z trojské války. Žáci budou konfrontovat svá rozhodnutí s jednáním krále Odyssea.
 • Žáci si zopakují a ujasní systém řeckých bohů a jejich vztahů, připomenou si mýtus Odyssea.
 • Termín: Po celý školní rok dopoledne.
 • Cena: 40 Kč
 • Využití pro učivo, téma: dějepis - antické Řecko

Řím

 • Římský republikánský systém funguje v různých obměnách dodnes. Jaké úřady a instituce tvořily římskou republiku? Jaké bohy Římané uctívali, jaký užívali kalendář, jak nazývali měsíce v roce ? Jak vznikalo římské impérium ? Žáci se podrobně seznámí s okolnostmi počátku 2. punské války, přejdou s Hannibalem Alpy a překonají bažiny řeky Arno, potáhnou na Řím.
 • Žáci si připomenou význam římského kulturního odkazu pro dnešní svět, průběh druhé punské války s ohledem na válečnické umění Hannibala a jeho životní osudy.
 • Termín: Po celý školní rok dopoledne.
 • Cena: 40 Kč
 • Využití pro učivo, téma: dějepis - antický Řím
   

Setkání s E.A. Poem

 • Námětem programu jsou pohnuté životní osudy prvního z prokletých básníků a jeho tvorba.
 • Žáci budou s pomocí divadelních prostředků interpretovat jeho životní příběh. Seznámí se s některými žánrovými a tematickými oblastmi, které se v umělcově díle objevují a budou zkoumat jejich možnosti a specifika. Jaké impulsy v básníkově životě vedly jeho tvorbu po cestě tajemna, hororu až morbidity.
 • Termín: Po celý školní rok dopoledne.
 • Cena: 40 Kč
 • Využití pro učivo, téma: dějepis, literatura
   

Václav a Boleslav

 • Program je koncipován na základě textů latinských a českých legend o přemyslovském knížeti Václavovi a současných historických bádání, zvláště prací Dušana Třeštíka.
 • Žáci se seznámí s možnostmi kritického čtení historických pramenů, přiblíží si vztahy a možné jednání v rodině prvních Přemyslovců v době počátků českého státu, jeho vnitřní vývoj a počátky křesťanství. Žáci se naučí třídit informace, propojovat je a používat v tvůrčí činnosti, uvádět věci do souvislostí a širších celků, vytvoří si komplexnější pohled na společenské a sociokulturní jevy, porozumí specifickému typu textu - hmotný a písemný historický pramen - české a latinské legendy.
 • Termín: Po celý školní rok dopoledne.
 • Cena: 40 Kč
 • Využití pro učivo, téma: dějepis, literatura

Velká francouzská revoluce - čas nadšení, čas vraždění

 • Žáci se seznámí s osudy nejvýznamnějších protagonistů dramatu francouzské revoluce - Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty, Robespierra, Dantona, Desmoulinse, Marata a Charlotty Cordayové.
 • Porovnáváním jejich osudů budou žáci sledovat vývoj revolučních událostí. Skrze sondy do tragických osudů jednotlivců se zamyslí nad významem a odkazem velké francouzské revoluce.
 • Termín: Po celý školní rok dopoledne.
 • Cena: 40 Kč
 • Využití pro učivo, téma: dějepis - Velká francouzská revoluce

Cirkusová škola

 • Ochutnávka alternativních pohybových disciplín - žonglování, chůze po provaze, trapézy, balanc na kouli, jednokolky a jiné dovednosti , které si žáci a studenti sami vyzkouší.
 • VP podporuje osobnostně sociální rozvoj, komunikaci, spolupráci, řešení problémů. Rozvíjí kompetence sociální a personální - spolupráce ve skupině, spoluúčast na vytváření pravidel práce v týmu, pozitivní ovlivňování kvality společné práce, podíl na utváření příjemné atmosféry; upevňování mezilidských vztahů, vzájemná pomoc při plnění cílů, účast v diskusi skupiny i celku, efektivní spolupráce s druhými, respektování různých hledisek, vytvoření pozitivní představy o sobě samém.
 • Termín: dohodou zkrátka
 • Využití pro učivo, téma: Rozvoj motorických a pohybových schopností, koordinace pohybu, rovnováha, trénink specifických dovedností, způsoby jištění
   

Cirkus ve škole 

 • Simulace cirkusového prostředí, které chápeme jako spolupráci různých osobností, pocházejících z mnoha etnik, kde při uplatnění schopností a dovedností jednotlivců vzniká společné dílo - představení.
 • V programu jsou zařazeny tvořivé dílny: Žonglovací techniky, základy přízemní akrobacie, výroba žonglovacích pomůcek, rozvoj motorických dovedností, koordinace pohybu, rovnováhy a způsobů jištění, trapézy, jednokolky apod.
 • Obsahem VP je příprava a realizace krátkého cirkusového představení.
 • Termín: dohodou
 • Délka programu: cyklus pěti setkání po 2 hodinách - každý týden jedno, možnost uspořádání projektového týdne
 • Využití pro učivo, téma: Tělesná výchova - další netradiční pohybové činnosti

Život v manéži
 

 • V dopolední části vyzkoušíte všechny nabízené cirkusové disciplíny a každý si vybere svou nejoblíbenější. Odpoledne následuje trénink vybraných disciplín, během kterého si všichni mohou vyzkoušet, jaké to je vymyslet a připravit cirkusové číslo. Celý den je zakončen krátkým představením v cirkusovém stanu nebo tělocvičně.
 • Program umožní žákům zažít proces vzniku společné inscenace, zasloužené ocenění v podobě potlesku, pocit dobře vykonané práce, které vede k vzrůstu sebevědomí. Rozvíjí se kompetence komunikativní při řešení problémů. Metodou je hra a improvizace, jedná se skupinovou kooperativní výuku.
 • Rozvíjí především kompetence sociální a personální.
 • Termín: dohodou - můžeme přijet i za vámi a postavit šapitó na školním hřišti nebo v tělocvičně.
 • Délka programu: cca 6 hodin
 • Využití pro učivo, téma: Tělesná výchova - další netradiční pohybové činnosti
   

 

 

 


Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Hrad Trosky

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

Lázně Aurora, Třeboň

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

  Školní exkurze a výlety

  Výběr školních exkurzí a výletů

  Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

  Poslední komentáře ...

  Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

  Byli jsme již po druhé protože se nám moc líbilo,před dvěma lety Brouček Kakadík...

  Hmatová stezka bez bot v Brně

  ta už dávno není,je zarostlá,kdo neví kde byla,tak ji už nenajde...

  Horská chata Třeštík

  Dobrý den ctěl bych se zeptat na možnost ubytování z 28.7 na 29.7 popřípadě do 30.7...

  Táborová osada Miličín

  Super tabor

  Zobrazit další příspěvky »